Мисия на неправителствената организация

Да работим за подобряването на правната и икономическа среда в България, което от една страна ще повиши качеството на живот на гражданите и от друга ще допринесе за развитие на бизнеса и увеличаване на чуждестранните инвестиции. Важно за нас е да сме част и да подкрепяме развитието на независимо гражданско общество в странaта.

Цели на организацията

Да подкрепя развитието и утвърждаването на устойчива правна и икономическа среда, да подкрепя развитието на независимо гражданско общество в България; да насърчава създаването на правила за прозрачност, отчетност и подходяща структура на управление в държавните институции; да подкрепя по-доброто взаимодействие между държавата и гражданите; да подкрепя гражданското участие в процеса на вземане на решения; да подпомага развитието на умения, знания и капацитет, подходящи за подобряване на правната рамка на гражданското общество в България; да предоставя подкрепа за осъществяване на правна и институционална реформа в полза на гражданското общество, да насърчава международното сътрудничество, да осъществява дейности за постигането на други цели, определени от Управителния съвет, които не противоречат на целите и идентичността на Фондацията.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info